زندگی

۱ - زندگی يعنی اميدوحرکت .

۲ - انسان موجودی است کامل .

۳ - دراين جامعه چندجور زندگی داريم . شما چه جوری زندگی می کنيد؟ (زندگی گياهان ٬ زندگی حيوانات ٬ زندگی انسانهای اوليه٬ زندگی روستايی٬ زندگی شهری ) زندگی رويايی٬ زندگی زنده ٬ ويازندگی مرده  !!!!!!!

فکرميکنی چند درصد زندگی مردم ( بسيار عالی ٬ عالی ٬ بسيارخوب ٬ خوب ٬ متوسط ٬ ضعيف ٬ بد ٬ وخيلی بد ) است وچرا اينطوری است که می گويی ؟؟؟؟؟

يک نمره فرضی ميدهيم که زنده گيها وحتی کمی خودتو چک کنی

الف : زندگی بسيار عالی ( ۱۰۰)

ب   : زندگی        عالی   ( ۸۰ )

ج    : زندگی بسيار خوب  ( ۷۰ )

د     : زندگی        خوب    ( ۶۴ )

س   : زندگی متوسط       ( ۵۰ )

ش   : زندگی  ضعيف        ( ۳۰)

ک    : زندگی    بد          ( ۱۰)

گ    : زندگی خيلی بد     ( ۵ )

کمی فکر کنيد  وانتخاب درصد کنيد تابعدا بيشتر صحبت کنيم .

 حتما فکرکرديد اکنون ادامه نوشته ها رابخونيد.....

زندگی اهدافی است که می توان جداگانه برسی کرد وهدفهايی رادرضحن ساخت وبا پشت کار وعمل يکی يکی به هدف رسيد که مجموع آنها اگرموفق بوديم يک زندگی ايده عال می باشد .

دوست من هرنمره ای که به خود يا خانواده ات داديد نگران نباش زندگی را با يک برنامه ريزی صحيح را ازامروزشروع کن ومطمئن باش که موفق می شوی .

درروياهای جوونا وزندگی امروزه هدفهايی که دنبال ميشه ( دانشگاه رفتن - مهندس شدن - دکتر شدن - انتخاب شغل پردرامد - پول دارشدن - ازدواج کردن - خانه خريدن - ماشين خريدن - خارج تحصيل کردن - ورسيدن به روياهای کودکی ... که نقش مهمی رادرزندگی بازی می کند ) .

تمام نوجوونا وجوونا وحتی بزرگترها اگردرمسيرخودش قرارنگيرند زندگی ناموفقی دارند.بنابراين زندگی شامل جاده هايی است ٬ که هرجاده ای هدفی رادنبال ميکند.

اکنون می بينی هميشه همه ميگن ٬ چه کنم ٬ مشگل دارم ٬ هدف ندارم ٬ رنجوروخسته ام ٬ حوصله ندارم ٬ خودمو گم کردم ٬ سرگردانم .......... ( ما ميگيم همه در يک ميدانه سرگردان هستند ) دراين ميدان جاده های زيادی وجوددارد. 

يک نکته مهم : دوستهای ناباب و افراد کم تجربه .... که متاسفانه به آنها اعتماد داريم درتصميم گيريمون نقش مهمی دارند .

واين رابدانيد که وارد هرجاده ناشناسی نبايدشد . برای هدف وپيداکردن جاده مخصوص خودش تحقيق وداشتن اطلاعات بسيار لازم است .

به اين مسيرها نگاه کنيد ( هدف - تحقيقات - تصميم - برنامه ريزی - اراده وپشت کار - عمل - صبر - استقامت - نتيجه کار )

ادامه مطالب قبلی زندگی رااز اينجا دنبال کنيد.

به عنوان مثال ٬ يکی از هدفها را مسير آن را دنبال ميکنيم٬ تا ازمطالب بهترنتيجه گيری کنيد. (هدف : پولدارشدن ) حدودا مراحل به اين ترتيب دنبال ميشود . الف : تحقيقات ....ازافرادمختلفی سوآل ميشود ٬ ازشغلهای مختلفی سوآل ميشود ٬ ازکسانی که درشغلشان موفق يا ناموفق هم بودند سوآل ميشود٬ : مرحله بعد برسی٬ مرحله بعد انتخاب شغل ٬ اکنون جاده خودمان را پيداکرديم ٬ حالا حرکت درجاده آغازميشود٬ مرحله بعد برنامه ريزی است٬ مرحله بعد تصميم٬ مرحله بعد از خودگذشتن٬ ومرحله بعد اراده وپشت کار٬ ومرحله بعد عمل ٬ ومرحله بعد صبرواستقامت٬ ومرحله آخر گرفتن نتيجه کار.

لطفا به نکات مهم که اشاره ميشود توجه شود.

نکته ۱ - جاده ها مستقيم نيستند٬ به علامتهايی که درجاده ها نصب شده وهشدارميدهد توجه کن .

نکته ۲ - درجاده ها ازرستورانها استفاده نکنيد ٬ چون ممکنه مسموم شويد.

نکته ۳ - درجاده ها دوستان زيادی پيدامی کنيد٬ مواظب باشيد گول نخوريد.

نکته ۴ - وقطی بادوستان بيرون می رويد ومی خواهند برای شما خوراکی بخرند حتما باآنها به مغازه رفته وحرکات غير عادی دوستتان را زيرنظر بگيريد.

نکته ۵ - درمسير کسانی پيداميشوند٬ که شماراازهدفتان دورميکنند ٬ يا شمارا راهنمايی ميکنند که زودترازموعد به هدفتان برسيد٬ ياشمارا بين دوراهی قرارميدهند٬ يا شمارابيشتراز خودتون دوست دارند وراهنمايی ميکنند ٬ باهرموضويی برخورديد حاظر جوابی نکنيد٬ خوب فکرکنيد وبعد به عقلتان مراجعه کنيد وحتی مشورت کنيد وبعد جواب بدهيد.

نکته ۶ - برای به هدف رسيدن ( ۱ - مستقل باشيد ۲ - مشورت کنيد ۳ - تصميم گيرنده نهايی خودتان باشيد ۴ - برنامه ريزی محکم وهدفدارداشته باشيد ۵ - خودتان راهميشه فردی مثبت ٬ موفق ٬ استوار ٬ وشکست ناپذير بدانيد)

نکته ۷ - همانطور که به پول حلال رسيدن مشگل است ٬ وقطی به پول رسيدی حفظ کردن آن وخرج کردن آن هم مشگل است

نکته ۸ - درجاده ها موجوداست ( دست انداز٬ جاده خاکی ٬ جاده آسفالت ٬ پيچهای تند٬ سربالايی ٬ سرازيری٬ جنگلها٬ مردابها ٬ فروشگاه های مجاز و غير مجاز ٬ چشمه ها ٬ آبشارها ٬ دشت وکوير ٬ تلفنهای عمومی ٬ رابطه های مجاز وغير مجاز ٬ پليس ٬ جريمه ٬ طوفان ٬ مه های غليظ ٬ دره ها ٬ حيوانات وحشی ٬ حيوانات موذی که حتی قبل ازورود به جاده وتا مقصد وبعدازمقصد ما را مورد اذيت وآزار قرارميدهند. ) مواظب خودتون باشيد

****************************************************

برای اينکه  رفع خستگی شود کاغذ A 4 را بردار وکاغذ را به حالت افقی بگذار وباليوانی يک دايره در نيمه سمت راست کاغذ بکش و داخل دايره بنويس ميدان سرگردان ٬ اکنون ازخروجی دايره خطهايی بکش (جاده هارامشخص ميکند ) وآخر جاده هدف را مينويسی٬ حالا اسم جاده ها رابنويس که اسم جاده تکميل کننده هدف است ٬ اکنون موقعیت وجايگاه خودت را مشخص کن ٬ وببين چقدر به اهداف خود نزديک هستی .     

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهدی همراهی

سلام و ممنون، از همه بيشتر بخاطر حسن نيت شما و تلاشتان در حد خود ارزشمند برای تفکر مثبت. به اميد حق

جواب پيام

با تشکر از محبتهای شما آقا مهدی جان