قانونمندی طبيعت

بسم الله الرحمن الرحيم

اساس صحبت قانونمندی طبيعت قوانينی است که برزندگی ما جاری است. خداوندمهربان وقتی هستی را آفريد٬ يک سری قوانين رابرآن حاکم ساخت که تحت عنوان سنت های الهی ياقانونمندی طبيعت ازآن يادميشود. اگرکسی می خواهد درزندگی موفق باشد مسلماً لازمه آن اين است که قوانين طبيعت را بشناسد.

يازده قانون طبيعت را می نويسم .

۱-  قانون اول . خالی شدن (خلاء) { يکنوع تخليه است . هميشه خلاء باعث جذب می شود . گاهی اوقات نه تنها بايد ذهنمان را از کينه ونفرت وسايرچيزهای بد پاک وخالی کنيم بلکه بايد از چيزهای مثبت هم خالی شويم تا امکان جذب بيشتری داشته باشيم . فرض کنيد شما دانش؛ اطلاعات وتجربيات مفيدی برای ديگران داريد . انتقال اين اطلاعات به ديگران نيز به نوبه خود ايجاد خلاء می کندوشمارابرای جذب اظلاعات بيشترمهيا می سازد. يکی ديگر خالی زبان است . يکی ديگر خالی شکم است . { اندرون ازطعام خالی دار       تادرآن نورومعرفت بينی}يکی ديگر خالی ازگناه است. واما ديگری رهايی است }

۲- قانون دوم. جريان وحرکت { بدن ما سه جريان مهم دارد . جريان خون - جريان تنفس - جريان لنف . حالا درهرکدام ايستايی رخ دهد مرگ حتمی است . هيچ چيز نبايد انسداد داشته باشد يعنی انرژی جسمی مابايد بسوزد. بايد جريان داشته باشد. اکنون خوب وبادقت بالا نگاه کنيد. ببينيد کدام بخش زندگی تان جريان ندارد. حرکت ندارد. خلاصه اينکه هرقسمت ازوجود شما که جريان نداردرابايد جريان دهيد . جاری شويدوحرکت دهيد. انرژی جسمی تان را. ذهن خلاقتانرا . سرمايتان را . دانشتان را ....  }

۳- فانون سوم. نظم { همه هستی ما منظم است. هيچ چيز بی نظم نيست ٬ همه هستی برنظم قرارداده شده . پيام اين نظم چيست ؟ نظم هستی به مامی گويدکه ماهم به عنوان عنصری ازهستی بايد نظم داشته باشيم تا با جريان هستی هم آهنگ شويم . همراه با طبيعت ٬ قانون طبيعت را اجراء کنيم. يک فرد بی نظم وقتی در مجموعه منظمی زندگی می کند اولين صدمه ولطمه رابه خودش می زند. همين الآن فهرستی ازتمام کارهای نيمه تمام از زندگی خود تهيه کنيد ودرصدد برآييدکه در جهت نظم دادن به آن اقدام کنيد}

۴- قانون چهارم . بارش { خورشيدچندين سال است که به شما می تابد ٬ بدونه اينکه هيچ تمنايی ازشماداشته باشد. حتی اگر ناسپاسی کنيد٬ بازهم فردامی تابد . چراکه خداونديکی ازقوانين هستی رابارش قرارداده است . بارش يعنی اينکه شماببخشيد. چيزی رانگه نداريد. پول٬ دانش٬ کتاب٬ سخن خوب٬ فکرناب٬ مهرومحبت وخلاصه هرچه راکه داريد . يک مثال به صدقه دادن می زنم . البته متاسفانه واژه صدقه درفرهنگ ايرانی به درستی جانيفتاده است صدقه يک واژه بسيارعظيم٬ پرمحتوا٬ پرمعنا وقدرتمنداست. که ريشه درصدق دارد. راستی ودرستی می خواهم بگويم که صدقه دادن فقط مالی نيست. اينجا صدقه را بارش تعريف ميکنيم ببينيد چقدرزيبامی شود. بارش کنيد مهرتان را ٬ بارش کنيد عشقتان را ٬ بارش کنيد فکرمثبت وسازنده تان را٬ خلاصه بارش تبسم٬ بارش لبخند٬ بارش انرژی مفيد٬ بارش اطلاعات ودانسته ها ٬ پس عاشقانه هرروزوهرشب بباريد. }

۵- قانون پنجم. پاکی { پاکی ٬ اساس جذب همه موهبت هاست. موهبت ها هميشه جذب پاکی می شوند وبه نسبت پاکی که درخودايجادمی کنيد. لايق جذب موهبت هامی شويد. موهبت هاهرگزبه سوی آلودگی کشيده نمی شوند.آلودگی ٬ محروميت است. }

۶- قانون ششم. سحرخيزی { سحرخيزباشيد.زيرا سحرخيزی مايه برکت است حديث از حضرت محمد (ص) درطلب علم زودخيزباشيد زيراسحرخيزيمايه برکت وکاميابی است. درحديثی ديگر اينکه خواب صبحگاهی مانع قسمتی ازروزی ميشود . ودرحديثی ديگر صبح زوددرطلب روزی وحاجتهای خود برويد زيرا سحرخيزی مايه برکت ورستگاری است.}

۷- قانو ن هفتم . جمع { باهم بودن} ( هميشه انرژی يک شخص از انرژی يک گروه کمتراست . مثلاً اگر ۱۰ نفر باهم باشند٬ انرژی آنها بيشترازانرژی يک نفراست وبحثی دراين نيست. ازآنجايی که انرژی يک جمع بيشتراست٬ جمع بودن باعث جذب موثرترهدف می شود . خداوند جمع رادوست دارد..(يدالله مع الجماعه) خدا هميشه با جماعت است . خدا باهم بودن رادوست دارد . زيادی برکت درسفره ای است که دست درآن زيادباشد. تمام مراقبه ها٬ تلقين به نفسها٬ زمانی موثرترواقع می شوند که درجمع صورت پذيرند. شما اگرگروهی مراقبه کنيد٬ گروهی مدی تيشن کنيدوگروهی تلقين به نفس کنيد٬ نتيجه بسيار بسيار موثرتری می گيريد. سخن ازپيامبر (ص) هرکه يک وجب ازجماعت دورشود٬ خداطوق مسلمانی ازگردن وی بردارد . )

۸ - قانون هشتم. هماهنگی { به طبيعت نگاه کنيد . ببينيدکه به تمامی هماهنگ است. اگرهماهنگی درطبيعت نبود٬ هيچ سيستمی ارزش خودش رانداشت وسيستم های منظم اگرهماهنگی نداشته باشنداين يک نوع بی نظمی واختلال است. بدن ما مجموعه ای ازسيستم های منظم است. گردش خون٬ گوارش٬ تنفس٬ وغيره.... که سيستمی منظم هستند. همه اينهاوقتی درست کارميکنند. که باهم هماهنگ باشند. اگراين هماهنگيهابهم بخوردمابيمارمی شويم . }

۹-  قانون نهم . تنوع { طبيعت وهستی ما٬ طبيعت وهستی متنوعی است . تنوع ضدافسردگی است . يکی ازتنوعات طبيعت داشتن چهارفصل است . يک ماه ريزش برگها٬ يکماه هوای سرد٬ يکماه يخبندان٬ يکماه هوای گرم وسوزان ٬ يکماه سبزشدن درختان ٬ متنوع بودن راازطبيعت الهام بگيريد. }

۱۰- قانون دهم .  کارما { قانون کارما ٬ قانون علت ومعلول قانون تابش٬ وبازتابش وقانون عمل وعکسالعمل} است

۱۱- قانون يازدهم . عشق ( عشق اساس همه جذابييتهاست . همه موهبت ها از عشقه بنيان هستی براساس عشق الهی است . خلقت انسان وهمه موجودات حاصل عشقه .به قول حافظ : طفيل هستی عشقندآدمی وپری        ارادتی بنماتاسعادتی ببری . اگر بخواهيد چيزی را جذب کنيد بايد به آن عشق بورزيد. عشق يک فرايند ذهنی ودرونی است .

اساس همه جذبها عشق است.آن زمانی که شمادرجوهر هستی فرورفته ايدوبا آن هماهنگ شده ايد٬ به تمام ذرات هستی عشق می ورزيد.اگرقانون عشق را رعايت کنيد٬ يقين بداريد که ديگر نيت وعملی نخواهيدداشت که به فرد ديگری آسيب وارد کنيد.اگر کسی به شما بد کرد٬ ناخودآگاه برايش طلب هدايت وخير کنيد.

عشق بورزيد وبه همه دعاکنيد . التماس دعا .........

/ 4 نظر / 19 بازدید
meissam

سلام ديروز پرونده ايران در شورای امنيت به شور گذاشته شد. من فکر کنم راه زيادی تا تحريم همه جانبه نداريم فکر ميکنم زندگی خيلی از اينی که هستش برامون سخت تر شه اما بچه ها حالا که کار به اينجا کشيد نبايد کم بياريم. من حاضرم گشنه بخوابم اما نوه هام بدونن که برای کشورم سختی کشيدم اگر الان کم بياريم هيچ فرقی با کسانی که ترکمن چای رو امضا کردن نداريم اين آزمايش بزرگی برای من و تو و دولت هستش اگر ازين آزمايش سربلند بياييم بيرون ميتونيم بگيم که اينجا سرزمين آريايی ما ايران هست جاويد باد سرزمين من ايران تو هم یه چیزی در موردش بنویس

Paradox

ادامه بدهید مطالب را

فرید

سلام و مرسی از مطالبتون . اطلاعات مفيدی هستند و لطفا ادامه دهيد .

الهام

خيلی خوب بود من از خواندن اين تیپ پستها خيلی شاد می شوم . متشکرم . موفق باشيد . بازم به من سر بزنيد .